Xshell 4.0.0106

Xshell 4.0.0106

NetSarang Computer, Inc. – Freeware –
4 Stars User Rating
Xshell is a powerful SSH1, SSH2, SFTP, TELNET, RLOGIN and SERIAL terminal emulator for Windows platforms. It allows users to gain access to Unix/Linux hosts easily and securely on a Windows workstation. SSH (Secure Shell) protocol supports encryption and user authentication for secure connections over the Internet, and it replaces legacy protocols such as TELNET and RLOGIN.

Xshell is designed to satisfy both beginners and advanced users. Its user interface is intuitive and it provides advanced users with powerful features such as local commands, searching with regular expressions, dynamic port forwarding, international languages and so forth.

Tổng quan

Xshell là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi NetSarang Computer, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Xshell là 5.1337, phát hành vào ngày 08/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Xshell đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Xshell đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Xshell!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Xshell cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại